جنوب جهنم

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫ø¢ø±ø²ùˆ ú¯ùˆø± ø¬ùˆø§ù†ù ø±ø¯ø§ù† ø§ø³øªâ€¬â€Žکاش می فهمیدیدر خزانی که ازین دشت گذشتسبزه ها باز چرا زرد شدندخیل خا تری لکلک هادر افق های مسی رنگ غروبتا کجاهای کجا کوچیده ستکاش می فهمیدیزندگی محبس بی دیواری ستو تو محکوم به حبس ابدیو عد ستم معتدلی ستکه درون رگ قانون جاری استکاش می فهمیدیدوستی آش دهن سوزی نیستعشق بازار متاع ستآرزو گور جوانمردان است
" کیومرث زاده"